Aktuálně

Zveřejněno 23. 2. 2023

Informace k připravované dálnici D3

Dne 19. 1. 2023 se uskutečnilo pracovní setkání k aktuálnímu stavu příprav dostavby dálnice D3 středočeská část za účasti Mgr. Martina Kupky, ministra dopravy, zástupců ŘSD, SK, Pragoprojektu a. s. a zástupců dotčených obcí.

Pro nás je důležité, že Ústavní soud v listopadu 2022 potvrdil platnost 1. AZÚR SK tím, že odmítl stížnost na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 25.11.2021, kterým byla zamítnuta kasační stížnost ve věci 1. AZÚR SK, kterou podali odpůrci vedení trasy dálnice v tzv. západní variantě. Další opravné prostředky již nelze proti koridoru dálnice D3 uplatňovat, a proto je v rámci krajské územně plánovací dokumentace koridor v tzv. západní variantě definitivně stabilizovaný. 

Platnost EIA (posuzování vlivů na životní prostředí), z roku 2012 byla v roce 2017 prodloužena do 1.2.2022. Před koncem její platnosti (9.11.2021) ŘSD požádalo o další prodloužení stanoviska, tj. stanovisko EIA je stále platné. Ministr Kupka mám sdělil, že předpokládá, že do 30.6.2023 bude EIA prodloužena. 

K 30.11.2022 byly staženy žádosti o vydání územního rozhodnutí z MěÚ Benešov podané v roce 2018 a byly podány nové žádosti o vydání územního rozhodnutí na Krajský úřad Středočeského kraje pro stavby D3 0301-0303 Praha – Václavice, D3 0304 Václavice – Voračice, D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda a D3 0303 Přivaděč Týnec nad Sázavou. Krajský úřad Středočeského kraje oznámil v prosinci 2022 systémovou podjatost spojenou s projednáním územního řízení těchto staveb a předal žádosti ŘSD ČR o vydání územního rozhodnutí na MD k pověření projednání a rozhodnutí ve věci jiným věcně příslušným správním orgánem. 

Požádal jsem pana ministra o vyjádření k odpočívce Dunávice a bylo konstatováno, že odpočívka Dunávice prošla zjišťovacím řízením. Další proces posuzování vlivu na životní prostředí je pozastaven, dokumentace EIA byla vrácena Krajským úřadem Středočeského kraje v návaznosti na obdržené námitky k přepracování a doplnění. 

Také probíhá v návaznosti na požadavky Krajského úřadu Středočeského kraje ze strany zhotovitele projektové dokumentace prověřování možnosti úpravy technického řešení odpadních vod a napojení odpočívky na zdroj pitné vody. V katastru města Týnec nad Sázavou dojde ke kácení mimolesní zeleně (MLZ). Městu tedy vzniká, dle zákona 114/1992Sb., nárok na možnou náhradní výsadbu za vykácení MLZ. Město následně určilo rozsah a typu náhradní výsadby, a to včetně návrhu jejího budoucího umístění.

Dále ŘSD informovalo, že na základě našich předchozích požadavků řeší aktuálně zadání zpracování studie dopravně-inženýrských opatření, které zabrání vjezdu těžké kamionové dopravy do města Týnce nad Sázavou a současné objíždění po silnicích II. a III. třídy, které na to nejsou dimenzovány. ŘSD nás také informovalo o podrobném geotechnickém průzkumu a v této souvislosti byla předložena nájemní smlouva o užívání pozemků v rámci průzkumných prací.

Mgr. Petr Znamenáček

 

Zpět na seznam aktualit