Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

Zápisy 2016

Zápis č. 2016/2

z valné hromady „Týnecko - svazek obcí“ konané dne 14.12.2016

 

Účast:logo mikroregion-tynecko

Přítomni:

Miroslav Šiška (Obec Bukovany)

Aleš Papoušek (Obec Krhanice)

František Vrkoslav (Obec Lešany)

Ladislav Kalaš (Obec Chářovice)

Pavel Hruška (Obec Chrášťany)

Bedřich Pešan (Město Týnec nad Sázavou)

Omluveni:

Ověřovatelé zápisu: František Vrkoslav, Miroslav Šiška

Program jednání:

Usnesení:

Byl projednán rozpočtový výhled na léta 2018 – 2019. Valná hromada schvaluje rozpočet na rok 2017. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. Rozpočet byl před projednáním vyvěšen na úředních deskách obcí

Hlasování pro 6 – 0 – 0

Stav projektu cyklotrasy:

byla provedena aktualizace projektu a pozemků a získány souhlasy od soukromých vlastníků s umístěním značení

povedl si již  získat souhlas na církevní pozemky od Metropolitní kapituly u Sv. Víta v Praze a souhlas Cetinu s umístěním značení na sloupy telefonního vedení

čekáme na souhlas:

od firmy Forestman (předběžně telefonicky domluveno)

s umístěním značení na sloupy elektrického vedení (žádost podána na ČEZ)

od města Benešov (žádost podáme až bude souhlas od ČEZu)

Po obdržení všech souhlasů bude projekt podán k vyjádření na Policii ČR-dopravní inspektorát a poté na stavební úřad Benešov ke stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.

Tyto souhlasy jsou nutné k žádosti o dotaci ze Středočeského Fondu cestovního ruchu a budeme čekat až kraj vyhlásí výzvy.

Příští zasedání svazku:

Bude upřesněno

V Týnci nad Sázavou dne 15.12.2016 

 

Zápis č. 2016/1

z valné hromady „Týnecko - svazek obcí“ konané dne 09.06.2016

Účast:logo mikroregion-tynecko

Přítomni

Miroslav Šiška (Bukovany)

Aleš Papoušek (Krhanice)

František Vrkoslav (Lešany)

Bedřich Pešan (Město Týnec nad Sázavou)

Omluveni

Ladislav Kalaš (Chářovice)

Pavel Hruška (Chrášťany)

Ověřovatelé zápisu: František Vrkoslav, Miroslav Šiška

Program jednání:

Usnesení:

Valná hromada schvaluje účetní závěrku sestavenou k 31.12.2015 spolu se zprávou o přezkumu hospodaření za rok 2015.

Hlasování pro 4 – 0 – 0

Valná hromada schvaluje závěrečný účet svazku sestavený k 31.12.2015 a vyslovuje souhlas s celoročním hospodařením svazku bez výhrady.

Hlasování pro 4 – 0 – 0

Předložené doklady ke schválení účetní závěrky byly zpracovány v souladu s §4 vyhlášky č.220/2013 a v souladu s požadavky schvalujícího orgánu v úplnosti. Účetní jednotka nezatajila před schvalujícím orgánem žádné skutečnosti.

Účetní jednotka zpracovala účetní závěrku s cílem dosažení věrného a poctivého obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky

Za účetní jednotku: Ing. Bedřich Pešan, předseda svazku

Příští zasedání svazku: 08.09.2016 v Krhanicích

 V Týnci nad Sázavou dne 09.06.2016