Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

3.6.2009

Zápis jednání 3. 6. 2009
Zápis č. 2/2009 z jednání valné hromady „Týnecko-svazek obcí“ konaného dne 3.6.2009

Přítomni:
Ing. Vávrová - Netvořice      
p. Šiška - Bukovany
Mgr. Papoušek - Krhanice
p. Kalaš - Chářovice
p. Kolumbus - Václavice      
p. Březina - Týnec n.S.

Nepřítomni:
Obec Chleby
Václavice
Obec Lešany
Obec Chrášťany
                     
Program jednání:  

1. Volba ověřovatelů zápisu – Mgr. Papoušek, Ing. Vávrová  
2. Valná hromada vzala na vědomí Zprávu o výsledcích přezkoumání hospodaření roku 2008.
3. Valná hromada vyslovila souhlas s celoročním hospodařením svazku v roce 2008 bez výhrad.
4. Valná hromada neschválila návrh vypovědět stávající Smlouvu o  přezkoumání hospodaření svazku a požádat o provádění přezkumu od roku 2010 krajský úřad. Pro byly 4 hlasy, proti 2 hlasy. Pro přijetí usnesení je potřebných 5 hlasů, tj. nadpoloviční většina hlasů všech členů valné hromady.
5.   Volby funkcionářů svazku:
Všemi šesti přítomnými hlasy byl přijat návrh Mgr. Papouška ponechat všechny funkcionáře svazku ve stejných funkcích i na další volební období.
6.   Různé:  p. Šiška navrhuje uvažovat o zřízení kompostárny jako společného projektu svazku. Předseda žádá členy valné hromady, aby se pokusili získat o této možnosti co nejvíce informací.