Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

17.1.2007

Zápis č.1/2007 z jednání valné hromady Svazku obcí Týnecko dne 17.1.2007

Přítomni:
Z.Březina - Týnec n. S.,
p. Šiška - Bukovany,  
p. Mgr. Papoušek - Krhanice,
p. Kalaš - Chářovice,
p. Šimáková - Chrášťany,
p. Kolumbus - Václavice,
p. Vrkoslav - Lešany,
p. Ing. Vávrová - manažer svazku
               
Omluveni:
O. Vodehnal - Netvořice,
p. Šišková - Chleby

Zvolení ověřovatelé zápisu:
p. Kalaš,  
p. Vrkoslav  

Program jednání:
1. Schválení rozpočtu svazku pro rok 2007 se předpokládá na v.h. dne 21.3.2007
2. Byla projednána a schválena žádost účetní svazku p. Maršíkové o ukončení Dohody   o pracovní činnosti ke dni 31.12.2006. Současně bylo rozhodnuto uzavřít Dohodu za stejných podmínek s účetní MěÚ Týnec n.S. p. Podjuklovou s účinností od 1.1.2007.
3. Bylo projednáno rozdělení dotace od Středočeského kraje ve výši 2,3 mil. Kč na “Vodohospodářské stavby v obcích Svazku obcí Týnecko (investor Týnec nad Sázavou)“ – zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a vydání vodoprávního rozhodnutí.
Bylo dohodnuto: Týnec dle smlouvy se Stč. krajem zorganizuje výběrové řízení na  dodavatele projektu pro akce obcí Bukovany, Lešany, Netvořice, Týnec a Václavice  tak, aby v nabídce byly odlišeny náklady jednotlivých obcí. Pro výpočet úhrady  z dotace a vlastní spoluúčasti bude využito klíče dle stanov svazku, který bude  přepočten pouze pro zúčastněné obce (viz tabulka „A“ zpracovaná panem starostou  Mgr. Papouškem).  Pro kompenzaci nezúčastněným obcím bude využito tabulky „B“  (nebo kombinace tabulek dle skutečných nákladů projektu). Lešany a Bukovany požadují zadání dle ÚR,
Netvořice a Václavice své zadání dodají  MěÚ Týnec do 25.1.2007.
4. Ing. Vávrová předala zástupcům obcí Zprávu o vyúčtování dotací za rok 2006.

Příští jednání ve středu 21.2.2007 od 15.00 hod.