Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

Rozpočtový výhled 2019-2020

Střednědobý výhled rozpočtu na rok 2019 – 2020

Střednědobý výhled rozpočtu je důležitým strategickým dokumentem, který je nejen povinný ze zákona, ale také slouží jako podklad pro rozhodování, plánování a realizaci potřeb a záměrů Týnecka - svazku obcí.

Střednědobý výhled rozpočtu je zpracován s cílem zajištění stability financování potřeb a hospodaření Týnecka - svazku obcí.

Jak vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stává se střednědobý výhled rozpočtu jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření svazku.

Střednědobý výhled rozpočtu ulehčuje řízení ekonomiky svazku na podkladu předpokládaného vývoje finančních zdrojů v budoucích letech.

Přínosem střednědobého výhledu rozpočtu je zlepšení střednědobého a strategického plánování. Je nutné rozhodovat o očekávaných příjmech a výdajích v dlouhodobém horizontu. Střednědobý výhled rozpočtu přináší informace o tom, jsou-li aktivity plánované v programu rozvoje realizované a za jakých podmínek.

Slouží i pro řízení závazku obcí, protože ukazuje na jejich schopnost splácení v budoucnosti, čímž podporuje dlouhodobou vyrovnanost rozpočtového hospodaření.

Důležitá je i stabilita podmínek, které ovlivňují hospodaření subjektu. Jedná se například o změny zákonů na úrovni státu ale i místních zákonných norem, o stabilitu místní ekonomiky, změny rozložení politických sil apod. Proto je i na úrovni rozpočtového výhledu důležitý monitoring a jeho každoroční aktualizace.

Střednědobý výhled rozpočtu není neživým jednorázovým dokumentem. Pokud má splňovat plně účel, k němuž byl pořízen, tj. k efektivnímu usměrňování ekonomiky a financování rozvoje svazku, musí být průběžně aktualizován. Aktualizace by měla být prováděna minimálně jedenkrát ročně, bezprostředně po vyhodnocení rozpočtu běžného roku a to na základě dosažených výsledků ze závěrky vyplývajících. Trvalou platnost dokument získává dopracováním výhledu vždy na 2 roky následující po posledním roce jeho původní platnosti.

Text (tis. Kč)

odhad skutečnosti 2017

rozpočet 2018

výhled rok 2019

výhled rok 2020

Počáteční stav FP k 1.1.

298

320

42

64

Neinvest. dotace od obcí

82

82

82

82

Přijaté úroky

0,1

0,1

0,1

0,1

Příjmy celkem

380

402

124

146

Běžné výdaje

60

360

60

60

Kapitálové výdaje

0

0

0

0

Výdaje celkem

60

360

60

60

Hotovost na konci roku

320

42

64

86

Provozní přebytek, který představuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje v roce 2017 kladných hodnot. Z tohoto vyplývá, že svazek je schopen hradit svými běžnými příjmy nejen své každoročně opakující se výdaje, ale tyto prostředky může použít i v dalším období.

 

Příjmy svazku

Příjmy tvoří provozní příspěvky od obcí.

Výdaje svazku

Běžné výdaje jsou sestaveny z nákupu materiálu, běžných oprav majetku, udržovacího poplatku za program,

cz. doménu, z poplatku za účetnictví, za pohoštění, z platby za přezkum hospodaření, z poplatků peněžnímu

ústavu a ostatních osobních výdajů za vedení účetnictví.

V roce 2018 je naplánována výroba značení cyklotras Mikroregionu Týnecka – svazku obcí, proto jsou běžné

výdaje navýšeny o 300.000 Kč.

Dluhová služba svazku je ve všech letech nulová.

(Zadluženost = dluhová služba (uhrazené splátky půjčených prostředků a úroky)/příjmy celkem).

Ing. Bedřich Pešan, předseda svazku