Mikroregion Týnecko

Týnecko - svazek obcí

Rozpočtový výhled 2018-2019

 Rozpočtový výhled

Týnecko – svazek obcí

na rok 2018 - 2019

 

Předkládá: Ing. Bedřich Pešan
předseda svazku

28.11.2016

S cílem zajistit stabilitu financování potřeb a hospodaření Týnecka – svazku obcí v příštích letech bylo rozhodnuto o zpracování rozpočtového výhledu města.

Jak vyplývá ze zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, stává se rozpočtový výhled jedním z nástrojů finančního hospodaření sloužící pro střednědobé finanční plánování rozvoje hospodaření svazku.

Rozpočtový výhled ulehčuje řízení ekonomiky svazku na podkladu předpokládaného vývoje finančních zdrojů v budoucích letech.

Rozpočtový výhled je zpracován po vyhodnocení hospodaření roku 2016 a to na základě dosažených výsledků k 11. měsíci roku 2016.

Rozpočtový výhled není neživým jednorázovým dokumentem. Pokud má splňovat plně účel, k němuž byl pořízen, tj. k efektivnímu usměrňování ekonomiky a financování rozvoje svazku, musí být průběžně aktualizován. Aktualizace by měla být prováděna minimálně jedenkrát ročně, bezprostředně po vyhodnocení rozpočtu běžného roku a to na základě dosažených výsledků ze závěrky vyplývajících. Trvalou platnost dokument získává dopracováním výhledu vždy na 2 roky následující po posledním roce jeho původní platnosti.

Text (tis.Kč)                                                         2016                2017                2018       2019

                                                                           skutečnost        výhled           výhled      výhled

Počáteční stav peněž. prostř. k 1.1.            268                 298                320           342

Neinvestiční dotace od obcí                              82                    82                 82             82

Přijaté úroky                                                         0,1                  0,1                 0,1            0,1

Příjmy celkem                                                     350                 380                 402           424

Běžné výdaje                                                        52                   60                    60             60

Kapitálové výdaje                                                0                       0                      0              0

Výdaje celkem                                                   52                     60                   60            60

Hotovost na konci roku                                298                   320                 342          364

Provozní přebytek, který představuje rozdíl mezi běžnými příjmy a běžnými výdaji, dosahuje v roce 2016 kladných hodnot. Z tohoto vyplývá, že svazek je schopen hradit svými běžnými příjmy nejen své každoročně opakující se výdaje, ale tyto prostředky může použít i v dalším období.

Příjmy svazku

Příjmy tvoří provozní příspěvky od obcí.

Výdaje svazku

Běžné výdaje jsou sestaveny z nákupu materiálu, běžných oprav majetku, udržovacího poplatku za program, cz. doménu, z poplatku za účetnictví, za pohoštění, z platby za přezkum hospodaření, z poplatků peněžnímu ústavu a ostatních osobních výdajů za vedení účetnictví.

Dluhová služba svazku je ve všech letech nulová.

(Zadluženost = dluhová služba (uhrazené splátky půjčených prostředků a úroky)/příjmy celkem).

 

Vyvěšeno 29.11.2016

Sejmuto 15.12.2016